Thailand Excellent Coffee 2018

สำหรับเกษตรกรที่กำลังรอคอยเข้าร่วมการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย Thailand Excellent Coffee (TEC) 2018
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นี้ค่ะ

สมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่นี่


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เอกสารรายละเอียดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย
1. รายละเอียดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย คลิกที่นี่
2. ตารางเวลาการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย  คลิกที่นี่

เอกสารที่จะใช้ในการสมัครมีดังนี้
(1) ใบสมัครเขียนชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน
(2) สำเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร เช่น
     การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี)
(5) เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอมตามข้อกำหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย
     (พร้อมลงรายชื่อเกษตรกรผู้ส่งกาแฟเข้าประกวด) จำนวน 1 ฉบับ


ข้อมูลการติดต่อ
สมาคมบาริสต้าไทย
    1.   คุณเอกชัย อุ่นทรัพย์ (ไมค์) Email: ThailandExcellentCoffee@gmail.com
          เบอร์ติดต่อ 098-881-9823 Line@ : @jul7145s
    2.   คุณประวีณ์นุช มุสิกะพุกก์ (ต่าย) Email: ThailandExcellentCoffee@gmail.com
          เบอร์ติดต่อ 080-617-6981 Line : tokataiiz