การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย
Thailand Excellent Coffee 2018 (TEC 2018)

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางในการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติของกาแฟ ตลอดจนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ

1.2 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ เพื่อแสดงอัตลักษณ์กาแฟของไทย

1.3 เพื่อส่งเสริมเมล็ดกาแฟไทยให้มีการพัฒนา มาตรฐาน คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกาแฟไทยสู่สากล

2. ข้อกำหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

2.1 คุณสมบัติผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด

ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจ ซึ่งได้มีกระบวนการแปรรูปด้วยตนเอง

2.2 คุณสมบัติของเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการประกวด

(1) เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น

(2) ไม่จำกัดกระบวนการการแปรรูป

(3) เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสารกาแฟที่พร้อมสำหรับการคั่ว (ผ่านการคัดคุณภาพในเบื้องต้นและสีกะลาออกแล้ว)

2.3 กำหนดการจัดส่งเข้าประกวด

(1) วัน-เวลา : เปิดรับตัวอย่างเมล็ดกาแฟภายในวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น.

(2) สถานที่ : PANA Coffee อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

**โดยให้ถือว่าวัน-เวลา และสถานที่ที่กำหนดเป็นสำคัญ หากไม่จัดส่งภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด**

2.4 ปริมาณเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการเข้าประกวด

(1) ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด จะต้องจัดส่งปริมาณเมล็ดกาแฟ ขั้นต่ำที่ 125 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง โดยบรรจุลงกระสอบให้เรียบร้อย

(2) จำกัดการส่งตัวอย่างของเมล็ดกาแฟ 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 กระบวนการแปรรูป

(3) ผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดสามารถส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดได้มากกว่า 1 กระบวนการแปรรูป

2.5 ขั้นตอนและหลักฐานการรับสมัคร

การรับสมัคร จะมีเพียง 1 ช่องทาง คือ การกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร ผ่านทางเวปไซต์ ดังต่อไปนี้ http://www.thaibarista.org/

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าประกวด สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ให้ตัวแทน อาทิ หน่วยงาน หรือประธานกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ผ่านช่องทางการสมัครในเวปไซต์ข้างต้น และจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัคร ให้ครบถ้วน อันได้แก่

     (1) สำเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

     (2) สำเนาเอกสารยืนยันการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

     (3) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี)

     (4) เอกสารแสดงการรับทราบและยินยอมตามข้อกำหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย(พร้อมลงรายชื่อเกษตรกรผู้ส่งกาแฟเข้าประกวด) จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

          เกษตรกร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและเอกสารลงนามยินยอมตามข้อกำหนดของการประกวด ได้ที่หน่วยงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรกรสามารถนำใบสมัครและ เอกสารหลักฐานการสมัครจัดส่งให้ทางตัวแทนของตน เพื่อให้ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ตามข้างต้น

3. เกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือก

(1) เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด มีดังนี้

        - ความชื้นของเมล็ดกาแฟดิบ(สารกาแฟ)ต้องไม่เกินร้อยละ 12.5 (ความชื้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9)

        - Secondary Defects ต้องไม่มากกว่า 5 เมล็ดบกพร่อง (Full Defects)

        - ต้องไม่พบ Primary Defects

        - เมล็ดกาแฟที่ได้ลำดับ 1 – 10 จะต้องได้คะแนนรสชาติไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน Cupping Score

หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิง SCAA Protocols และ มาตรฐานสินค้าเกษตรเมล็ดกาแฟอะราบิกา มกษ. 5701-2552

(2) หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่า ตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทางคณะผู้จัดจะทำการแจ้งผลและส่งคืนตัวอย่างเมล็ดกาแฟให้กับเกษตรกรภายใน 7 วัน (นับจากวันที่มีการตรวจสอบคุณภาพเสร็จ) ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟไว้เป็นหลักฐานจำนวน 200 กรัม

(3) หากตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด พบมอด จะทำการส่งคืนทันที และทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟดังกล่าวไว้จำนวน 200 กรัม เพื่อเป็นหลักฐาน

(4) ตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น ทางคณะผู้จัดจะเก็บตัวอย่างเมล็ดกาแฟดังกล่าวไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประกวดและทางคณะผู้จัดจะทำการส่งคืนให้เกษตรกรภายใน 7 วัน (นับจากวันที่การประกวดเสร็จสิ้น)

(5) หากเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันในรอบ Compulsory สำหรับการแข่งขัน ACID 2018 Brewer Cup Championship ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายในงาน 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018

(6) เมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดตั้งแต่อันดับที่ 1 – 10 ตามลำดับ จะถูกนำไปประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมกาแฟต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมกาแฟไทยสู่ระดับสากล

(7) ตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ได้อันดับ 1-10 ตามลำดับ ทาง PANA Coffee จะทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสารกาแฟที่มีคุณภาพ

          - เมล็ดกาแฟที่ได้อันดับที่ 1 ทางกองประกวดจะทำการเก็บตัวอย่างสารกาแฟเป็นจำนวน 120 กิโลกรัม

          - เมล็ดกาแฟที่ได้อันดับที่ 2 – 3 ตามลำดับ ทางกองประกวดจะทำการเก็บตัวอย่างสารกาแฟเป็นจำนวน 90 กิโลกรัม

          - เมล็ดกาแฟที่ได้อันดับที่ 4 – 10 ตามลำดับ ทางกองประกวดจะทำการเก็บตัวอย่างสารกาแฟเป็นจำนวน 60 กิโลกรัม

4. การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

คณะกรรมการจะทำการประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายในงาน THAIFEX ณ. IMPACT Arena เมืองทองธานี

5. รางวัล

(1) เมล็ดกาแฟที่ชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

(2) เมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

(3) เมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

(4) เมล็ดกาแฟที่ชนะการประกวดอันดับที่ 4-10 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6. ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมบาริสต้าไทย

     (1) คุณเอกชัย อุ่นทรัพย์ (ไมค์) Email: ThailandExcellentCoffee@gmail.com 
     เบอร์ติดต่อ 098-881-9823 Line@ : @jul7145s 

     (2) คุณประวีณ์นุช มุสิกะพุกก์ (ต่าย) Email: ThailandExcellentCoffee@gmail.com 
     เบอร์ติดต่อ 080-617-6981 Line : tokataiiz


     ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกำหนดการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม ข้อกำหนดข้างต้นทุกข้อและขอยืนยันว่าเอกสารใดๆที่แนบมาเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครเป็นความจริงทุกประการ